Kortjes

Kortjes

Huisvesting onderwijs

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft besloten uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad om het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) te temporiseren om zo de financiële druk op de begrotingsjaren 2020-2025 te verminderen. Er is besloten om de voorgenomen aanpassingen voor basisscholen’t Heike, de Meerhoef en Zeelsterhof 3 jaar later uit te voeren dan gepland. Ook zal de ambitie voor de realisatie van extra ruimte per leerling komen te vervallen.
De gemeenteraad wordt met een raadsinformatienota geïnformeerd.

Slot Oost

VELDHOVEN - De plannen voor woningbouw in Slot-Oost vorderen. De gemeente heeft afspraken vastgelegd in een zogenoemde vervolgovereenkomst met de ontwikkelaar over de bouw van maximaal 60 woningen. De gemeente kan nu de benodigde ruimtelijke procedure starten, waarvan de kosten doorberekend worden bij de overdracht van de kavels. Vervolgens wordt het stedenbouwkundig plan voorgelegd aan het college, waarbij wordt aangegeven hoe met de inbreng van inwoners tijdens de samenspraak is omgegaan.

Reisdocumen- ten en rijbewijzen

VELDHOVEN - Veldhovenaren kunnen vanaf 1 januari 2021 hun reisdocumenten en rijbewijzen thuis of op een andere locatie laten bezorgen. De kosten hiervoor zijn 6,95 euro.

Toekomst RHCe

VELDHOVEN - Veldhoven maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) is onderdeel van deze gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het RHCe heeft een voorstel gedaan over de toekomst van het RHCe. Aan de raden wordt gevraagd hierover een zienswijze te geven. Het college van B&W van de gemeente Veldhoven bereidt voor de raad de zienswijzen voor en stelt de raad voor deze vast te stellen.

Kempenbaan West

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft besloten om aanvullende afspraken te maken met Staatsbosbeheer voor het aanleggen van natuur in natuurgebied Leenderbos, Groote Heide & Plateaux ter compensatie van het project Kempenbaan West.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden