Stuurgroep Eindhoven Airport schaart zich achter de plannen om aan Eindhoven Airport een kwaliteitsimpuls te geven. FOTO: Hkx
Stuurgroep Eindhoven Airport schaart zich achter de plannen om aan Eindhoven Airport een kwaliteitsimpuls te geven. FOTO: Hkx (Foto: )

Steun voor casus Eindhoven Airport

Van de redactie

Focus op geluidsreductie

Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en provincie Noord-Brabant hebben medio juli een gezamenlijke reactie op het advies Proefcasus Eindhoven Airport gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie. Deze partijen, vertegenwoordigd in de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019, spreken unaniem hun steun uit voor het advies van onafhankelijk verkenner Van Geel over de ontwikkelrichting van de Eindhovense luchthaven tot 2030.

MEERHOVEN - Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, de randgemeenten en provincie Noord-Brabant hebben grote waardering en respect voor oud-staatssecretaris Pieter van Geel en voor het proces dat is gevoerd. De regio hecht er sterk aan ook in het vervolgtraject een actieve rol te blijven spelen. Ze wil de positieve energie, die met de proefcasus is losgemaakt, vasthouden om de trots in de regio voor de luchthaven te verstevigen en verder uit te bouwen.

Geluidsnorm

De leden van de Stuurgroep ondersteunen unaniem de door Van Geel voorgestelde sturingsmethodiek op geluidnormen in plaats van vliegtuigbewegingen en de gestelde ambitie van 30 procent geluidreductie in 2030. Zij willen als regio middels een transparant proces in gezamenlijkheid met de minister en staatssecretaris komen tot snelle concretisering van het advies en tot een ontwikkelpad voor de periode 2022-2030. Voor de korte termijn (de jaren 2020 en 2021) is er eensgezindheid dat een 'pas op de plaats' gewenst is.

Groeiend vertrouwen

Dat de rijen zijn gesloten, biedt mogelijkheden. Het biedt het breed gedragen advies kansen om Eindhoven Airport een kwaliteitsimpuls te geven die de binding van de luchthaven met de directe omgeving en de regio versterkt. "Er is breed vertrouwen dat de voorgestelde permanente overlegstructuur voor een blijvende betrokkenheid en groeiend vertrouwen kan zorgen bij omwonenden", zo laten de betrokken partijen weten.

Meer berichten