Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport: "Wij geloven in een model waarbij vanaf dag één de hinder voor de omgeving afneemt." FOTO: Christ Clijsen.
Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport: "Wij geloven in een model waarbij vanaf dag één de hinder voor de omgeving afneemt." FOTO: Christ Clijsen. (Foto: Christ Clijsen)

'Ook wij zijn bezig stappen te zetten'

Van de redactie

Reactie Airport op advies-Van Geel

Eindhoven Airport heeft begin 2019 aangekondigd een nieuwe weg in te slaan voor de toekomst, waarbij het sturen op kwaliteit centraal staat. De luchthaven zet daarbij in op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door innovaties te stimuleren, zoals een stillere vloot en duurzame brandstoffen. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de luchthaven door instrumenten te ontwikkelen om te kunnen sturen op type bestemmingen die bij de Brainportregio passen. De kwaliteit van het gebied wordt onder handen genomen met onder andere een Airport Boulevard. Ook zet de luchthaven in op een grotere betrokkenheid bij de omgeving, bijvoorbeeld met een BurenApp.

MEERHOVEN - De slag van kwantiteit naar kwaliteit die de luchthaven maakt, sluit aan bij de centrale gedachtengang achter het advies dat Pieter van Geel afgelopen week heeft gepresenteerd aan minister Cora van Nieuwenhuizen over de toekomst van Eindhoven Airport tot 2030. In dat advies staat met name vermindering van de hinder voor de omgeving centraal, alsook slimme en duurzame vlootvernieuwing.

Kritische kanttekening

Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport: "Wij geloven in een model waarbij vanaf dag één de hinder voor de omgeving afneemt en tegelijkertijd door het stimuleren van vlootvernieuwing ontwikkelruimte ontstaat voor de luchthaven om mee te bewegen met de economische ontwikkeling van de Brainportregio. Wel plaatsen we een kritische kanttekening bij de uitwerking van deze denklijn in het advies. Door de (te) streng afgestelde normstelling voor 2030 wordt naar onze mening in onvoldoende mate de noodzakelijke ontwikkelruimte voor de gewenste kwaliteitsslag gecreëerd."

Risico

In het advies van Van Geel is de normstelling 30% minder geluidhinder in 2030 dan in 2019. Volgens het advies is er in 2030 bij 60% vlootvernieuwing nog geen ontwikkelruimte voor de luchthaven. "Luchtvaartmaatschappijen hebben ontwikkelperspectief nodig als incentive om als eerste hun nieuwe vliegtuigen op Eindhoven Airport in te zetten. De te behalen milieuwinst als gevolg van substantiële vlootvernieuwing zou verdeeld moeten worden op een wijze waardoor het als incentive kan dienen voor de sector om te innoveren. Daarmee wordt goed gedrag beloond", vervolgt Joost Meijs. "Met de voorgestelde strenge normstelling lopen we het risico achter in de rij te staan in plaats van vooraan. Hierdoor zal de door ons allen gewenste vlootvernieuwing moeilijker op gang komen. Ook biedt de geschetste ontwikkelingsmogelijkheid te weinig ruimte aan bestaande en nieuwe luchtvaartmaatschappijen voor de verbetering van de kwaliteit van het bestemmingennetwerk. Daarmee is er te weinig ruimte om in de praktijk mee te bewegen met de ontwikkeling en de behoeftes van de Brainportregio."
Ander punt is volgens Joost Meijs het ontbreken van handvatten in het advies voor de periode vanaf 2022 tot 2030. "Dit betekent dat partijen opnieuw met elkaar in gesprek moeten gaan. Er moeten snel meer concrete kaders komen waarop daadwerkelijk besluitvorming door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan plaatsvinden zodat omgeving en luchthaven snel de verlangde helderheid krijgen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden