Tellingen van zomerganzen zijn belangrijk om per provincie en landelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van de populaties zomerganzen. FOTO: PixaBay.
Tellingen van zomerganzen zijn belangrijk om per provincie en landelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van de populaties zomerganzen. FOTO: PixaBay. (Foto: PixaBay)

Provincie gaat de zomerganzen weer tellen

Van de redactie

Faunabeheereenheid Noord-Brabant houdt zaterdag 21 juli voor de 6e keer de jaarlijkse zomertelling van ganzen in Brabant. Ook in de andere provincies worden die zaterdag ganzen geteld. De coördinatie van de tellingen wordt gedaan door de Brabantse Wildbeheereenheden.

VELDHOVEN - Tellingen van zomerganzen zijn belangrijk om per provincie en landelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van de populaties zomerganzen. Het beleid in Noord-Brabant is gericht op een evenwicht tussen behoud van een duurzame populatie en een acceptabel schade- en veiligheidsniveau.

Totaal aantal

De telgegevens vormen daarom een belangrijke basis voor het beheer van ganzen volgens het faunabeheerplan. De telling van 2017 kwam nagenoeg overeen met de telling van 2016, terwijl in 2016 bijna 20% meer ganzen zijn geteld dan het jaar daarvoor.
Het totale aantal zomerganzen bedroeg in Noord-Brabant in 2017 ruim 55.000, waarvan de grauwe gans met maar liefst bijna 35.000 stuks de grootse groep ganzen vertegenwoordigd.

Samen tellen

Omdat er verschillend tegen ganzen aangekeken wordt, is gezamenlijk tellen belangrijk. In Noord-Brabant is ervoor gekozen om alle, in het buitengebied actief zijnde organisaties (Wildbeheereenheden, terreinbeherende organisaties, agrarische natuurverenigingen, vogelwerkgroepen en gemeentes) uit te nodigen om deel te nemen aan de tellingen.

Telplan

Zomerganzen maken in juli 's ochtends vroeg en 's avonds foerageervluchten, maar verblijven
midden op de dag urenlang op dezelfde plek. Dit is het aangewezen tijdstip om ze te tellen, daarom wordt er geteld tussen 9.30 en 16.00. Om betrouwbare tellingen te kunnen uitvoeren is er in 2012 met betrokken organisaties een landelijk telprotocol opgesteld. De Wildbeheereenheden organiseren en tellen en de Faunabeheereenheden verzamelen aantallen per provincie.

Meer berichten