Eindhoven Airport vanuit de lucht bezien. FOTO: Ronald Otter.
Eindhoven Airport vanuit de lucht bezien. FOTO: Ronald Otter.

Eindhoven Airport moet stiller worden

Algemeen

De geluidsoverlast die omwonenden van Eindhoven Airport ondervinden, moet worden beperkt. Om dit te bereiken wordt bekeken of de aanvliegroutes van vliegtuigen kunnen worden aangepast. Ook vertrek- en landingsprocedures worden tegen het licht gehouden.

EINDHOVEN - Onderzoek in het milieueffectrapport met welke maatregelen de geluidoverlast bij Eindhoven Airport kan verminderen. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat.

Zij hadden de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. De ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat willen de geluidoverlast door burgerluchtvaart op Eindhoven Airport verminderen: 30 procent minder geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019.

Tussentijdse normen

Voor de periode 2023-2026 worden tussentijdse normen voor de geluidsvermindering vastgelegd. Voordat beide ministers besluiten over de wijziging van het luchthavenbesluit en de medegebruiksvergunning voor burgerluchtvaart, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Zij hebben de Commissie gevraagd wat zij moeten onderzoeken in het milieueffectrapport.

Stillere vliegtuigen

Een van de aanbevelingen: Onderzoek in het milieueffectrapport de mogelijkheden om met aanpassing van vliegroutes en vertrek- en landingsprocedures de geluidoverlast te verminderen. Kijk ook naar financiële prikkels om vlootvernieuwing met stillere vliegtuigen te stimuleren. Een milieueffectrapport is een procedure met als hoofddoel het milieubelang volwaardig telaten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Een andere handreiking om de geluidsoverlast terug te brengen: werk daarnaast maatregelen uit zoals het beperken van vluchten in de randen van de nacht, het inbouwen van ‘rust’-periodes en het isoleren van woningen, adviseert de Commissie.

In het milieueffectrapport wordt de focus gelegd hoe effectief de maatregelen zijn en wat het effect is op de luchtkwaliteit, natuur, CO2-uitstoot, gezondheid en externe veiligheid. “Beschrijf daarbij goed de zogenoemde referentiesituatie, vooral voor geluid en natuur”, zo luidt de aanbeveling aan de mensen die de milieueffectrapportage vorm moeten gaan geven. In haar advies geeft de Commissie hier tips voor mee aan de ministers.

Maatregelen

30 procent minder geluidbelasting in 2030

Van de redactie