Er zijn steeds meer vrijwilligers om zwerfafval op te ruimen. ZAP'ers worden ze genoemd: ZwerfAfvalPakkers. FOTO: PixaBay.
Er zijn steeds meer vrijwilligers om zwerfafval op te ruimen. ZAP'ers worden ze genoemd: ZwerfAfvalPakkers. FOTO: PixaBay.

Hoe pakt Veldhoven zwerfafval aan?

Algemeen

Het college van B&W heeft Vivianne van Wieren van de VVD antwoord gegeven op haar vragen van 23 oktober 2020 over de aanpak van zwerfafval. Uit het antwoord blijkt duidelijk hoe de gemeente zwerfafval aanpakt.

VELDHOVEN - Op de vraag hoe zwerfafval binnen Veldhoven wordt bestreden, geeft het college van B&W als antwoord: ‘Het bestrijden van zwerfafval is opgenomen in onze onderhoudsbestekken. We laten in heel Veldhoven zwerfafval opruimen door aannemers die het groenonderhoud uitvoeren. Groenonderhoud wordt op basis van beeldbestekken uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er aan een bepaalde beeldkwaliteit voldaan moet worden. Incidenteel wordt er extra inzet gepleegd op plekken waar veel zwerfafval ligt.’
Tevens wijst het college op het feit, dat naast professionele schoonmaak van het groen veel aandacht wordt besteed aan vrijwilligers en schoolprojecten. ‘Door de Covid-19 maatregelen zijn scholenproject nu moeilijker te organiseren. Desondanks hebben scholen dit jaar wel meegedaan aan de World Clean Up Day. In samenwerking met een aannemer proberen we inwoners zoveel mogelijk zelf te betrekken bij hun schone leefomgeving. We hopen dat zo het aantal vrijwillige ‘opschoonteams’ toeneemt. Succesvol is de actie gericht op het werven van ZAP vrijwilligers (ZwerfAfvalPakkers). Dit heeft geresulteerd in een groeiend aantal vrijwilligers.
Gevraagd naar welke innovatieve oplossingen ingezet kunnen worden, schrijft het college: ‘Als innovatieve oplossingen in de gemeente hebben we de afgelopen jaren een 10-tal zogenoemde perscontainers afvalbak op zonne-energie geplaatst waardoor containers minder snel vol raken. Hierdoor komt zwerfafval minder snel in de openbare ruimte terecht. Ook zijn we als gemeente aangesloten bij de statiegeldalliantie en worden landelijke trends en normen gevolgd (zoals het invoeren van statiegeld op plastic flesjes kleiner dan een liter wat volgend jaar wordt ingevoerd).’
De gemeente ziet overigens niets in het aanpassen van de huidige infrastructuur en/of te gaan werken met een beloningsysteem. ‘Hoewel het aanpassen van de huidige infrastructuur (meer afvalbakken en ledigen) kan leiden tot een schonere woonomgeving, zullen de kosten echter hierdoor toenemen terwijl het succes ervan onzeker is. Het gedrag van inwoners is in dit verband belangrijk maar moeilijk te beïnvloeden. Met bewustwordingsacties proberen we dit te verbeteren.’
Wat de huidige handhaving en/of hogere boetes betreft, stelt het college dat de handhavingsambtenaren alert zijn op het dumpen of weggooien van afval in het openbaar gebied, bermen en bosgebied. ‘Bij het op heterdaad aantreffen, wordt hierop door de boa direct opgetreden. De overtreder krijgt een boete.’
Tenslotte stelt het college nog, dat er geen ander systeem komt voor de verspreiding van reclamefolders; bewoners krijgen die thuis en er is geen relatie met zwerfafval.

Van de redactie.

Incidenteel extra inzet op plekken met veel zwerfafval