Foto: Persgroep

Kortjes

Erespeld voor...

VELDHOVEN - Zaterdag 5 juni is door wethouder Mariënne van Dongen - Lamers de gemeentelijke Erespeld uitgereikt aan mevrouw Ellen Hogers – de Haas (57). Zij is ruim 15 jaar actief als vrijwilligster in de Veldhovense gemeenschap.

Sinds 2006 is Ellen Hogers - de Haas bestuurslid bij Zanggroep Amice. Vanaf 2008 vervult zij daarbij ook de functie van penningmeester. Daarnaast is zij nog een tweetal jaren penningmeester geweest van Theaterkoor After Eight.

De gemeente is trots op vrijwilligers als Ellen Hogers - de Haas en waardeert haar actieve inzet voor de Veldhovense gemeenschap enorm. Vrijwilligers zijn namelijk onmisbare schakels binnen de Veldhovense samenleving. Vandaar de Erespeld.

Jongeren in een Kwetsbare Positie (JIKP)

VELDHOVEN - De gemeente Veldhoven heeft het doel om voortijdig schoolverlaten terug te dringen en een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie te borgen. Een deel van de taken worden uitgevoerd door het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Om op correcte wijze uitvoering te geven aan deze RMC-taak is door het college van de gemeente Veldhoven besloten:
- In te stemmen met het mandaat dat op 28 oktober 2020 is afgegeven door de bestuurscommissievan de GGD.
- De overeenkomst ‘Gezamenlijke verantwoordelijkheden partijen bijverwerking van persoonsgegevens’ en het bijbehorend addendum aangegaan.
- Akkoord te gaan met het wijzigingsbesluit behorende bij het convenant JIKP. Hierdoor kunnen ook gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio Helmond-de Peel aansluiten bij het convenant.

De Run 5601

VELDHOVEN - Op de plek van het huidige Zuidzorgkantoor aan De Run 5601 komen 2 appartementengebouwen en een bijbehorende parkeerplaats in een parkachtige setting. In de gebouwen komen in totaal 96 appartementen. De bouw hiervan is alleen mogelijk als de gemeente Veldhoven dit ruimtelijk en juridisch goed regelt in een nieuwbestemmingsplan.

Het college van B&W legt het bestemmingsplan dat hiervoor nodig is, voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad spreekt hier dan over op dinsdag 22 juni en op dinsdag 13 juli 2021. Ook oordeelt de gemeenteraad dan over de 4 ingediende zienswijzen.

Kempenbaan-Oost

VELDHOVEN - Om bedrijventerrein De Run beter bereikbaar te maken, past de gemeente Veldhoven het oostelijke deel van de Kempenbaan aan. Daar is een nieuw bestemmingsplan voor nodig. Het college van B&W besluit om dit bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt hier dan over op dinsdag 21 juni en dinsdag 13 juli 2021. Naast het bestemmingsplan is ook een concept definitief ontwerp gemaakt van de aanpassingen van de weg. Daarop konden zienswijzen worden ingediend. Het college besluit om in stemmen met de beantwoording op deze zienswijzen.

Werkgevers

VELDHOVEN - In de arbeidsmarkt Zuidoost-Brabant werken gemeenten samen aan werkgeversdienstverlening, zodat zoveel mogelijk inwoners betaald werk vinden en behouden. De bijbehorende afspraken en activiteiten voor 2021 staan in het 04Werkt uitvoeringsplan. Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft dit plan vastgesteld.

Integrale veiligheid

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft op 1 juni 2021 het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid basisteam De Kempen 2021-2022 vastgesteld. Het geeft aan wat de doelstellingen zijn, wat de actuele situatie is en wat de gemeente Veldhoven gaat doen in 2021 en 2022 om de doelstellingen te bereiken. De gemeente past zo met haar partners maatregelen toe die bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving.

Afrekening

VELDHOVEN - Het college wil overgaan tot definitieve afrekening met het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) over bedrijventerrein Habraken zoals in 2016 in de regio is afgesproken.

Bibliotheek

VELDHOVEN - Er is een verkennend haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herhuisvesting van een volwaardige bibliotheekvoorziening binnen het gemeentehuis van Veldhoven en de daaraan gekoppelde bezuiniging. Het college van B&W stelt de conclusies uit dit onderzoek en het vervolg vast. Er wordt een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven geformuleerd. Ook komt er nieuw onderzoek naar adequate huisvesting van een volwaardige bibliotheekvoorziening in het centrumgebied. De bibliotheek blijft voorlopig op dezelfde locatie gehuisvest en de bezuiniging gaat niet door. Het college heeft besloten de raad hierover te informeren.

Geldlening

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven trekt een langlopende lening aan van 25.000.000,00 euro om te voorzien ineen langdurige financieringsbehoefte. De lening loopt tot 8 juni 2031, met jaarlijks gelijkblijvende aflossingen.

Kadernota 2022

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven besluit om de Kadernota 2022 aan de raad voor te leggen. De Kadernota legt de basis voor de Programmabegroting 2022-2025.

Aanvullende audities

VELDHOVEN - Voorjaar 2022 komt de psychologische thrillermusical The Visit ook naar Veldhoven. Vooralsnog is het Brabants Muziek-Theater op zoek naar aanvulling van de cast. Voor de rol van Matthias Richter, burgemeester van een stadje, zoekt het gezelschap naar een licht-klassieke hoge bariton of donkere 2e tenor, met goede spelkwaliteiten tussen 40 en 65 jaar. Karakteromschrijving de te spelen rol is: vergane glorie, maar nog steeds autoritair, met de nodige bravoure.

www.brabantsmuziektheater.nl/audities

Leuke kinder- speurtocht
Aerdmennekes

VELDHOVEN - Aerdmennekes is de naam van de kabouters die volgens de volksverhalen lang geleden in Veldhoven woonden. De mensen waren erg blij met ze want het waren harde werkers. In ruil voor een stuiver, deden ze ‘s nachts bij de mensen allerlei klusjes.

In Museum ‘t Oude Slot wonen al vele lange jaren nog steeds een paar van deze Aerdmennekes. Het is niet makkelijk ze te ontdekken. Maar tijdens een leuke en spannende speurtocht gaan kinderen ze helpen en als ze goed kijken zien ze er misschien wel een paar

De Aerdmennekes kinderspeurtocht is op de woensdagen 9 juni, 16 juni, 23 juni en 30 juni van 14.00 tot 15.00 uur in Museum ’t Oude Slot.
De speurtocht is het leukst voor kinderen van circa 6 tot 9 jaar. Deelname is gratis, wel vooraf aanmelden via Sjors Creatief:

www.sjorscreatief.nl

of

bit.ly/Aerdmennekes

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden