Kortjes


Foto: Persgroep

Kortjes

Straatnamen

VELDHOVEN - In het verleden zijn er straatnaambesluiten genomen. Zes van die namen worden niet gebruikt en gaan ook niet gebruikt worden. Het betreft Reut, Muts, Witblauw, Oeros, Fibula en Groma. Daarom worden deze ingetrokken door B&W van de gemeente Veldhoven zodat er een goede, actuele registratie is.

Werkplan

VELDHOVEN - De gemeente Veldhoven staat voor goede zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Daarom heeft het college van B&W het Werkplan 21voordeJeugd 2021vastgesteld. Hierin maken alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant afspraken over hoe we de zwaardere vormen van jeugdhulp regelen.

Parkeren

VELDHOVEN - In Veldhoven is het mogelijk om particuliere parkeerverwijzingen in de openbare ruimte te plaatsen. Het college van B&W heeft nu de uitgangspunten hiervoor vastgesteld waarin is opgenomen aan welke criteria de plaatsing moet voldoen.

Snelfietsroute

VELDHOVEN - Om het Veldhovense deel van de nieuwe snelfietsroute De Run - High TechCampus mogelijk te maken, moet het wegprofiel van De Run 4200 aangepast worden. Daar is een nieuw bestemmingsplan voor nodig. Het college van B&W besluit om dit bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt hier dan over op 23 februari en 16 maart 2021.

Waterberging

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven wil een gestuurde waterberging bij de Natte Natuurparel Grootgoor realiseren. Deze waterberging moet wateroverlast in de regio verminderen. Het college besluit om het bestemmingsplan dat hiervoor nodig is, voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt hierover op 23 februari en 16 maart 2021.

Jeugdhulp

VELDHOVEN - De gemeente Veldhoven staat voor goede zorg aan jeugdigen en gezinnen. Op onderdelen werkt de gemeente Veldhoven hiervoor samen met de 20 andere gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Deze samenwerking is vastgelegd in de Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst (DVO) ‘Regionale InkoopJeugdhulp’ Zuidoost–Brabant 2021. Het college van B&W heeft deze DVO vastgesteld.

Wmo

VELDHOVEN - De GGD Brabant-Zuidoost voert het toezicht uit op de kwaliteit van Wmo-zorgaanbieders. Het college van B&W van de gemeente Veldhoven wil inzicht geven in de wijze waarop dat plaatsvindt. Daarom is besloten dat de rapporten die de GGD hierover uitbrengt openbaar worden gemaakt via de website van de GGD.

Verwerken van gegevens

VELDHOVEN - De gemeente heeft de taak om een verkennend onderzoek te doen als er zorgen zijn over verwarde personen in de gemeente. De gemeente Veldhoven heeft besloten om een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Waalre om voor de gemeente Waalre onderzoekstaken uit te voeren in het kader van de Wet verplichte GGz (Wvggz). De beide gemeenten hebben eveneens een convenant gesloten met de betrokken partijen, waarmee de privacy van onzeinwoners wordt gewaarborgd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden